Privacyverklaring

Datum opgesteld: 16 mei 2018
Datum laatste wijziging: 16 mei 2018

 

Event Service Plus, gevestigd aan Koningin Julianalaan 71 te Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.eventserviceplus.nl
Koningin Julianalaan 71
3956 XK Leersum
0320 82 00 09

 

Berna Lakerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Event Service Plus. Zij is te bereiken via info@eventserviceplus.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Event Service Plus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Branchegegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Event Service Plus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw reservering en betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Event Service Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Event Service Plus neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Event Service Plus) tussen zit.

 

Event Service Plus gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Boekhouding
Boekhoudprogamma toegankelijk voor directie en accountant.

Umbraco website
Algemene website toegankelijk voor directie.

 

Mailings/Nieuwsbrieven
LaPosta.nl is het online systeem waarmee bovenstaande verstuurd wordt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Event Service Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Onbeperkt

Boekhouding

 

U kunt zich wel ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrieven/mailings die Event Service Plus verstuurt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Event Service Plus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Event Service Plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Foto’s, beeldmateriaal

Tijdens marktdagen kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. Deze worden opgeslagen bij Event Service Plus en zijn toegankelijk voor alle medewerkers. De foto’s worden gebruikt voor nieuwsbrief, website, foldermateriaal en social media.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Event Service Plus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eventserviceplus.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Event Service Plus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Event Service Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@eventserviceplus.nl.